Koncepcja programowa

Na VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego, który odbył się w 2010 r. w Olsztynie, dokonano analizy sytuacji polskiego krajoznawstwa w zmieniających się uwarunkowaniach kulturowych kraju oraz wytyczono główne kierunki działania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na następne dziesięciolecie.

VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego zaplanowany w Łodzi i organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się we wrześniu 2020 r. Nawiązując do kongresowego przesłania sprzed dziesięciu lat mamy dokonać podsumowania działalności naszego Towarzystwa w zakresie: upowszechniania krajoznawstwa, ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, edukacji krajoznawczej społeczeństwa, wychowania patriotycznego, wkładu Polski do europejskiego dziedzictwa kulturowego, przemian cywilizacyjnych, rozwoju kultury, nauki i techniki, kształtowania tożsamości kulturowej.

Mając na uwadze przesłanie VI Kongresu z 2010 r. i założenia kolejnego VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w 2020 r. zapraszamy do współpracy i udziału w obradach Kongresu w proponowanych czterech blokach tematycznych:

BLOK TEMATYCZNY I

Krajoznawstwo wobec przestrzeni

Przykładowe zagadnienia: społeczna i kulturowa rzeczywistość pogranicza, przekraczanie granic etnicznych, krajoznawstwo
a ochrona środowiska, przemiany przyrodniczego i kulturowego krajobrazu Polski, rola krajoznawstwa w poznawaniu „małych ojczyzn”.

BLOK TEMATYCZNY II

Krajoznawstwo dzisiaj – nowe czasy, nowe formy, nowe pokolenia. Mój długoletni związek z PTTK

Przykładowe zagadnienia: społeczeństwo medialne a krajoznawstwo, nowe trendy w krajoznawstwie, tożsamość i nowe oblicze krajoznawstwa w XXI w., krajoznawstwo w Internecie i mediach społecznościowych, muzea i izby regionalne PTTK, regionalne pracownie krajoznawcze i ich zadania w nowej rzeczywistości, interaktywne muzea, przewodnictwo.

BLOK TEMATYCZNY III

Z przeszłości w przyszłość – krajoznawstwo wobec współczesnych odniesień kultury

Przykładowe zagadnienia: dziś i jutro języka polskiego, sacrum w przestrzeni, narodowe nekropolie, szlakami wielkich krajoznawców i ich dokonania dla krajoznawstwa (np.: Stanisława Staszica, Juliana Ursyna Niemcewicza, Wincentego Pola, Napoleona Ordy, Wojciecha Jastrzębowskiego, Leonarda Chodźko, Aleksandra Janowskiego i in.), kultura ludowa i tradycja we współczesnym krajoznawstwie polskim, szlakami walk o niepodległość, wielcy twórcy literatury i sztuki, zabytki techniki, duchowe oraz kulturowe przesłanki krajoznawstwa religijnego i pielgrzymek i in.

BLOK TEMATYCZNY IV

Krajoznawstwo wobec nauki i nauczania

Przykładowe zagadnienia: krajoznawstwo i jego funkcje, edukacyjne znaczenie poznania historii krajoznawstwa, związki krajoznawstwa z różnymi dziedzinami nauki, m.in. geografią, biologią, leśnictwem, historią, historią sztuki, architekturą, rola krajoznawstwa w ochronie przyrody i zabytków, krajoznawstwo w wychowaniu patriotycznym społeczeństwa, krajoznawstwo jako środek popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rola środowisk akademickich, harcerstwa, uniwersytetów trzeciego wieku i innych instytucji w popularyzowaniu krajoznawstwa, krajoznawstwo w mediach, aktywizacja społeczna poprzez krajoznawstwo, oddziały PTTK a współczesne formy upowszechniania krajoznawstwa, krajoznawstwo
w szkole i organizacjach społecznych, dorobek naukowy
i wydawniczy w dziedzinie krajoznawstwa.

Przewodnictwo Komitetu Naukowego Kongresu powierzono prof. Januszowi Zdebskiemu, a funkcję sekretarza Komitetu
dr. Józefowi Partyce.

Organizatorzy Kongresu mają nadzieję, że zaproponowana tematyka zainteresuje krajoznawców zrzeszonych w naszym Towarzystwie: geografów, ekologów krajobrazu, historyków, historyków sztuki, architektów krajobrazu i przedstawicieli innych specjalności, jak również młodych krajoznawców, w tym uczniów, studentów i doktorantów. Zapraszamy do przygotowania wystąpień w ramach proponowanych bloków tematycznych Kongresu.

Do końca grudnia 2019 roku przyjmowane były zgłoszenia tytułów referatów, komunikatów lub posterów i ich nadsyłanie ze streszczeniem o objętości ok. pół strony na adres Komitetu Naukowego  kongres2020@pttk.pl

W pierwszym kwartale 2020 r. zostanie dokonana selekcja nadesłanych materiałów i ich zakwalifikowanie do proponowanych bloków tematycznych. Jeśli pojawią się propozycje inne, związane jednak z krajoznawstwem, w zależności od ich liczby i tematyki, przewiduje się utworzenie nowych bloków. Autorzy przyjętych prac będą proszeni o nadsyłanie całych tekstów opracowań, które zostaną zamieszczone w planowanym wydawnictwie przedkongresowym.

Przewodniczący  Komisji Krajoznawczej ZG PTTK                                                                 Prezes Zarządu Głównego PTTK

               /-/ Szymon Bijak                                                                                                                       /-/ Jerzy Kapłon